Privātuma politika

12. aprīlis, 2024

Informatīvais paziņojums par fiziskas personas datu apstrādi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes pamatdarbības procesos

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta (turpmāk – Departaments) Būvju sakārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka no 25.05.2018. fiziskas personas (turpmāk – personas) datu apstrādei tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pārzinis

 

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments), tajā skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde), adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026138, elektroniskā pasta adrese: di@riga.lv.

 

Datu aizsardzības speciālists

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs: Dzirciema iela 28, Rīga, LV – 1007, tālrunis 67012051, e – pasts: dac@riga.lv.

 

Datu apstrades mērķis un tiesiskais pamats, apstrādājamie dati un datu ieguves avoti

 

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

 

 

Apstrādājamie dati

 

 • Datu subjekta sniegtie dati un dati, kas saistīti ar datu subjekta izteiktā gribas izteikuma izpildes iespējamības izvērtējumu.
 • Dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un definēti brīdī, kad šī piekrišana tiek dota (datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu tādā pat veidā kā tā dota, tai skaitā izmantojot oficiālos saziņas kanālus; piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai atsaukumam; atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma).
 • Dati, kas tiek iegūti no pārziņa un publiskiem reģistriem, datu bāzēm un publiski pieejamām informācijas sistēmām, kā arī trešajām personām, ja to saņemšanu no trešajām personām paredz tiesību akti.

 

Datu ieguves avoti

 

 • Datu subjekts*.
 • Pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas.
 • Trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

 

* Gadījumos, kad pārziņa iestādes tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildes procesa nodrošināšanas pamats ir datu subjekta sniegtie dati, datu subjektam ir nepieciešamos tos sniegt. Sekas šādu datu nesniegšanai ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildes procesa nodrošināšanas neiespējamība.

 

Datu saņēmējs

 

 • Pārzinis un pārziņa iestāžu pilnvarotās personas.
 • Uzraudzības, kontroles, tiesībaizsardzības un citas institūcijas.
 • Citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptaustiskajām organizācijām

 

Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām nenotiek, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nepieciešams pārziņa iestādes tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildei. Atsevišķos gadījumus, kad datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām nepieciešama pārziņa iestādes tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildei skatīt pie “Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā”.

 

Datu glabāšanas termiņš 

 

Saskaņā ar tiesību aktiem un pārziņa iestādes lietu nomenklatūru, kā arī ilgāk nekā tiesību aktos vai pārziņa iestādes lietu nomenklatūrā noteikts, ja tas nepieciešams pārziņa iestādes mērķu sasniegšanai. Konkrētus apstrādes mērķu/nolūku datu glabāšanas termiņus skatīt pie “Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā”.

 

Datu subjekta tiesības

 

 • Iesniegt iesniegumu un saņemt informāciju par datiem, ko pārziņa iestāde par datu subjektu iegūst un glabā, ja vien tiesību akti nenosaka savādāk;
 • Pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu. Datu dzēšana vai apstrādes ierobežošana netiek īstenota ciktāl apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi, vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
 • Īstenot tiesības iebilst pret apstrādi, tai skaitā iebilst pret datu apstrādi, kas tiek veikta leģitīmo interešu ietvaros, ciktāl to paredz tiesību akti, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību;
 • Jebkurā laikā atsaukt savas sniegtās piekrišanas, kuras datu subjekts devis pārziņa iestādei. Atsaukums neietekmē apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un datu subjektam var nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā;
 • Iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu subjekta personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, t.67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv).

 

FIZISKAS PERSONAS DATI PĀRVALDĒ TIEK APSTRĀDĀTI ŠĀDOS PAMATDARBĪBAS PROCESOS:

 

Būvju klasifikācija nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām

 

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšana par vidi degradējošas būves klasifikācijas lēmuma apturēšanu

 

Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšana par zemes vienībām, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārībai

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldē saņemto personu (datu subjektu) iesniegumu un elektronisko sūtījumu attiecībā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldei ar likumu noteikto funkciju izpildi izskatīšana un informatīva rakstura konsultāciju sniegšana; Informācijas par neapmierinošā vizuālā stāvoklī esošiem nekustamajiem īpašumiem (teritorijām) saņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes tīmekļvietnē www.grausti.riga.lv un to apzināšanas nodrošināšana.

 

Pienākuma nekustamā īpašuma īpašniekam sakārtot būves (ēkas) fasādes un citas ārējās konstrukcijas, ja to tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām, uzlikšana.

 

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm Īpašuma departamentā skatāma šeit.