Privātuma politika

11. aprīlis, 2019

Informatīvais paziņojums par fiziskas personas datu apstrādi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes pamatdarbības procesos

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta (turpmāk – Departaments) Būvju sakārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka no 25.05.2018. fiziskas personas (turpmāk – personas) datu apstrādei tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), kuru atbilstoši Departamenta nolikumā noteiktai kompetencei un funkcijām konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde – Departaments, tajā skaitā Departamenta struktūrvienība – Pārvalde, adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026138, fakss 67026342, elektroniskā pasta adrese: di@riga.lv.

 

Personas datu aizsardzības speciālists Pašvaldībā, tajā skaitā Departamentā un Pārvaldē, ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

 

Personas informēšana par datu apstrādi

 

Lai nodrošinātu personu tiesības un brīvības, kā arī likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, zemāk izklāstīta informācija par to:

 

 • kādu personu un kādus personas datus Departaments apstrādātā Pārvaldes pamatdarbības procesos;
 • kādi ir personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskais pamats;
 • kas ir personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir paredzēts personas datus izpaust citam saņēmējam;
 • no kāda avota personas dati tiek iegūti;
 • kādi ir kritēriji, ko izmanto laikposma, cik ilgi personas dati tiks glabāti, noteikšanai.

 

Vienlaikus atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai personai kā datu subjektam ir tiesības:

 

1. vērsties pie datu aizsardzības speciālista – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centra (adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv), visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tajā skaitā personai ir tiesības iesniegt iesniegumu un saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko Pārvalde iegūst un glabā, pieprasīt piekļuvi saviem kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, nepieciešamības gadījumā papildināšanu, vai apstrādes ierobežošanu, iesniedzot pamatojumu šādam lūgumam, Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktajos gadījumos iebilst pret savu personas datu apstrādi, izmantot tiesības uz datu pārnesamību, kā arī jebkurā laikā atsaukt savu doto piekrišanu savu personas datu apstrādei, tādā pat veidā, kā piekrišana dota (atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma, un ar piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta);

 

2. iesniegt sūdzību par Pārvaldes veikto personas datu apstrādi uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv), ja persona uzskata, ka tās personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

 

3. bez nepamatotas kavēšanās saņemt informāciju par personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku personas tiesībām un brīvībām.

 

Fizisko personu dati Pārvaldē tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos:

 

 • Process NR. 1: Administratīvais process iestādē Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas (bij. Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija) lēmuma pieņemšanai par būvju (ēku) klasificēšanu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām un piešķirtās klasifikācijas maiņu vai atcelšanu.
 • Process NR.2: Administratīvais process iestādē Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju izvietot uz būvēm (ēkām) dekoratīvus pārsegus.
 • Process NR.3: Saņemto fizisko personu iesniegumu un elektronisko sūtījumu izskatīšana un ar tiem saistītā informatīvā sarakste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes funkciju izpildes ietvaros.
 • Process NR.4: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes mājaslapā www.grausti.riga.lv sniegtās informācijas apstrāde.
 • Process NR. 5: Administratīvais process iestādē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta lēmuma pieņemšanai par pienākumu sakārtot (vai nojaukt, vai konservēt) būves (ēkas).
 • Process NR.6: Administratīvais process iestādē Rīgas domes lēmuma projekta par pienākumu sakārtot (vai nojaukt, vai konservēt) būves (ēkas) sagatavošanai.
 • Process NR.7: Administratīvais process iestādē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta vai Rīgas domes lēmuma par pienākumu sakārtot (vai nojaukt, vai konservēt) būves (ēkas) piespiedu izpildei un ar piespiedu izpildi saistīto izmaksu atgūšanai.
 • Process NR.8: Administratīvais process iestādē Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanai par zemes vienību vai to daļu atzīšanu par tādām, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām.
 • Process NR.9: Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmums par projektu pašvaldības programmas par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšabai ietvaros rīkotajā konkursā, kā arī administratīvais process iestādē un tiesā saistībā ar minēto lēmumu.
 • Process NR.10: Līguma noslēgšana un izpildes kontrole, kā arī līdzfinansējuma izmaksas apstiprināšana pašvaldības programmas par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai ietvaros.
 • Process NR.11: Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmums par izmaksātā līdzfinansējuma atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.