Informācija vidi degradējošu būvju īpašniekiem

1. Vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma darbību apturēšana iespējama būvēm, kas atbilst Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 13.2 punkta prasībām

Lai Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – Komisija) izskatītu iesniegumu ar lūgumu apturēt Komisijas būves klasificēšanas lēmumu (turpmāk – Lēmums), papildus ir jāpievieno šādi dokumenti:

 

1) Būves tehniskās apsekošanas atzinums (turpmāk – TAA), kuru ir parakstījis sertificēts būvinženieris.

TAA jābūt nepārprotami norādītam secinājumam par Būves tehniskā stāvokļa atbilstību vai neatbilstību Būvniecības likuma 9. pantā minētajām prasībām mehāniskajai stiprībai, stabilitātei un lietošanas drošībai (turpmāk – Būtiskās prasībās).

Tāpat TAA jāsatur ieteikumus, kuru izpildes rezultātā tiks novērsti Lēmumā norādītie Būves ārējā izskata trūkumi.

Savukārt gadījumā, ja Būve neatbilst Būtiskām prasībām (tai skaitā lokāli bojājumi), TAA jāiekļauj ieteikumi veicamajiem būvdarbiem šādas atbilstības nodrošināšanai.

TAA apturēšanas lūguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 3 (trijiem) kalendārajiem gadiem no tā sagatavošanas dienas.

 

2) Būves dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (ja Būve ir sadalīta dzīvokļu īpašumos) vai sabiedrības līgums (ja Būve nav sadalīta dzīvokļu īpašumos). Būves dzīvokļu īpašnieku kopība vai kopīpašnieki lemj par Lēmumā visu norādīto trūkumu novēršanu, piemēram, novērst sienās izdrupumus, atšķēlumus, piesātināšanos ar mitrumu un saistvielu izskalojumus; veikt būves fasādes apdares un ārējo konstrukciju krāsojuma atjaunošanu.

 

3) Projektēšanas vai būvdarbu līgumi (priekšlīgumi, garantijas vēstules), ja šādi dokumenti ir dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku rīcībā.

 

4) Vidi degradējošās būves kopējā sakārtošanas termiņa laika grafiks.

Būves dzīvokļu īpašnieku kopībai vai kopīpašniekiem jāievēro, ka apturēšanas lēmuma termiņš un, līdz ar to, plānotās būvniecības termiņš nevar pārsniegt:

– 12 mēnešus, ja būve atbilst Būtiskām prasībām un ir saskaņota būvniecības iecere vidi degradējošo pazīmju novēršanai;

– 18 mēnešus, ja būve atbilst Būtiskām prasībām un nav saskaņota būvniecības iecere vidi degradējošo pazīmju novēršanai;

– 30 mēnešus, ja būve neatbilst Būtiskām prasībām.

 

Lūgto Lēmuma apturēšanas termiņu obligāti ir jānorāda būves dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā vai sabiedrības līgumā.

 

Pārvalde vērš uzmanību, ka apturēšanas lēmuma apturēšanas nosacījumu neievērošanas sekas ir apturēšanas lēmuma atcelšana no tā izdošanas dienas. Apturēšanas lēmuma atcelšanas sekas ir pienākums samaksāt paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli par apturēšanas lēmuma darbības periodu.


2. Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas lēmuma atcelšanā būvēm, kurās notiek būvdarbi

Lai Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija (turpmāk – Komisija) izskatītu iesniegumu ar lūgumu atcelt Komisijas būves klasificēšanas lēmumu, jābūt izpildīties sekojošiem nosacījumiem:

 

1) būvei ir saskaņota iecere un būvatļaujā, apliecinājuma kartē, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, vai citādi nav procesuālo šķēršļu būvdarbu uzsākšanai nekavējoties;

2) Komisijas rīcībā ir pierādījumu, ka būvē paredzētie būvdarbi ietver visu ārēja izskata trūkumu novēršanu, kas pamato klasifikācijas lēmumu, vai būtu par pamatu būves klasifikācijai kā vidi degradējošai;

3) būvdarbu veikšanai ir iekārtots būvlaukums;

4) Komisijas rīcībā nav informācijas, ka līgums ar būvkomersantu ir pārtraukts, vai citādi zaudējis spēku;

5) Komisijas rīcībā nav informācijas, ka būvdarbi ir apturēti.


3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atbilstoši  Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 3.18. apakšpunktam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirtas personai par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un tā aizsardzības zonā, “Mežaparks” (valsts aizsardzības Nr. 7444) teritorijā, “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 8327) teritorijā, “Kalnciema ielas koka apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 8583) teritorijā un “Pārdaugavas apbūves fragments” (valsts aizsardzības Nr. 7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 395. punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns – Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām, un

 

3.18.1. ir veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana vai koka ēkas pilna atjaunošana vai pārbūve, ja tiek saglabāta koka fasāde pret publisko ārtelpu, un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums 50% 1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu, – ēka, kurā

 

1.1. būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti pēc 31.12.2013. (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);

 

1.2. diennakts tumšajā laikā līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00 tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

 

2. Nodokļa maksātājs vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim elektroniski iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4. pielikums). Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

 

3. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāsniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atkārtots pieteikums, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus piecu gadu periodā.

 

4. Atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3.18.2. ir veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums 70%
3.18.3. ir veikta koka ēkas pilna restaurācija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums 90%


3.1. Atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums – e-saziņas kanāls ar pašvaldību


4. Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums

Lai atvieglotu finansiālu slogu būves sakārtošanai, Pārvalde aicina būves īpašnieku/kopīpašniekus piedalīties Rīgas valstspilsētas līdzfinansējuma konkursos. Sīkākā informācija par līdzfinansējumu konkursiem ir pieejama mājas lapā www.atjauno.riga.lv

Konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām notiek, iepriekš piesakoties Pārvaldes Klientu atbalsta nodaļā pa tālr. 67037293 vai e-pastu: atjauno@riga.lv.


5. Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas atļauja dekoratīvā pārsega (sieta) izvietošanai

 

Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk- Saistošie noteikumi) 15. pants paredz, ka uz būves, kurai ir noteikta Saistošo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētā kategorija (C kategorijas būve), ar Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas vienreizēju nepagarināmu atļauju var izvietot dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā.

 

16. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, Saistošo noteikumu 3.punktā minētā persona iesniedz Rīgas domes Pilsētvide attīstības un kvalitātes komisijai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno:
16.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas noformēts ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas dienas un no kura satura secināms, ka būve nav avārijas, pirmsavārijas vai neapmierinošā tehniskajā stāvoklī;
16.2. Rīgas pilsētas Attīstības departamenta saskaņotu dekoratīvā pārsega skici.

 

17. Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai uz laiku līdz būves fasādes sakārtošanas darbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā:
17.1. uz diviem gadiem mazstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits līdz 3 stāviem);
17.2. uz trim gadiem daudzstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits no 4 stāviem un vairāk).


6. Aizliegums dažāda veida aizsargtīklu (“zaļais siets”, “celtniecības siets”) izmantošanai

 

01.09.2017. stājas spēkā Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 13. punktā (13.13. apakšpunkts) noteiktais aizliegums izmantot dažāda veida aizsargtīklus vai līdzīgus risinājumus, kas faktiski noslēpj vai aizsedz būvju vizuālo vai tehnisko stāvokli pasliktinošas pazīmes.

 

Saistošo noteikumu mērķis ir motivēt būvju īpašniekus neizmantot dažāda veida tīklus (ko praksē bieži dēvē par “zaļo sietu”, “celtniecības sietu” u. tml.) vai līdzīgus risinājumus, ar kuriem aizsedz būves vizuālā vai tehniskā stāvokļa trūkumus, it īpaši trūkumus, kas ne tikai degradē Rīgas pilsētvidi, bet reāli vai potenciāli apdraud cilvēku drošību, un tā vietā pēc iespējas ātrāk sakārtot būves.