Informācija graustu īpašniekiem

1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 3.18. punktam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirtas personai par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un tā aizsardzības zonā, “Mežaparks” (valsts aizsardzības Nr. 7444) teritorijā, “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 8327) teritorijā, “Kalnciema ielas koka apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 8583) teritorijā un “Pārdaugavas apbūves fragments” (valsts aizsardzības Nr. 7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 395. punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns – Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un:

 

3.18.1. ir veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana vai koka ēkas pilna atjaunošana vai pārbūve, ja tiek saglabāta koka fasāde pret publisko ārtelpu, un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums 50% 1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu, – ēka, kurā

 

1.1. būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti pēc 2013. gada 31. decembra (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);

 

1.2. diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

 

2. Persona vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim elektroniski iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4. pielikums). Rīgas pilsētas būvvalde līdz taksācijas gada 1. janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

 

3. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad personai nākamajos taksācijas gados nav jāsniedz Rīgas pilsētas būvvaldē atkārtots pieteikums, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus 5 gadu periodā.

 

4. Atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3.18.2. ir veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums 70%
3.18.3. ir veikta koka ēkas pilna restaurācija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums 90%

 


2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība kopš 2016. gada atbalsta un piešķir finanšu līdzekļus kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Līdzfinansējums).

 

Atbilstoši Rīgas domes 18.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā” (turpmāk – Noteikumi) 2. punktam Līdzfinansējums paredzēts tādu pieminekļa saglabāšanas darbu veikšanai, kas ietekmē pieminekļa ārējo izskatu, piemēram, fasādes, jumta iesegums, logu ailas, arhitektoniskie elementi.

 

Noteikumi paredz, ka vismaz reizi gadā tiek rīkots konkurss, kurā interesenti var iesniegt projektus Līdzfinansējuma saņemšanai. Informācija par konkursu tiek publicēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā http://atjauno.riga.lv, kā arī citos plašsaziņas līdzekļos.


3. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas atļauja dekoratīvā pārsega (sieta) izvietošanai

 

Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk- Saistošie noteikumi) 15. pants paredz, ka uz būves, kurai ir noteikta Saistošo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētā kategorija (C kategorijas būve), ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas vienreizēju nepagarināmu atļauju var izvietot dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā.

 

16. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, Saistošo noteikumu 3.punktā minētā persona iesniedz Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno:
16.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas noformēts ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas dienas un no kura satura secināms, ka būve nav avārijas, pirmsavārijas vai neapmierinošā tehniskajā stāvoklī;
16.2. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotu dekoratīvā pārsega skici.

 

17. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai uz laiku līdz būves fasādes sakārtošanas darbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā:
17.1. uz diviem gadiem mazstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits līdz 3 stāviem);
17.2. uz trim gadiem daudzstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits no 4 stāviem un vairāk).


4. Aizliegums dažāda veida aizsargtīklu (“zaļais siets”, “celtniecības siets”) izmantošanai

 

01.09.2017. stājas spēkā Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 13. punktā (13.13. apakšpunkts) noteiktais aizliegums izmantot dažāda veida aizsargtīklus vai līdzīgus risinājumus, kas faktiski noslēpj vai aizsedz būvju vizuālo vai tehnisko stāvokli pasliktinošas pazīmes.

 

Saistošo noteikumu mērķis ir motivēt būvju īpašniekus neizmantot dažāda veida tīklus (ko praksē bieži dēvē par “zaļo sietu”, “celtniecības sietu” u. tml.) vai līdzīgus risinājumus, ar kuriem aizsedz būves vizuālā vai tehniskā stāvokļa trūkumus, it īpaši trūkumus, kas ne tikai degradē Rīgas pilsētvidi, bet reāli vai potenciāli apdraud cilvēku drošību, un tā vietā pēc iespējas ātrāk sakārtot būves.