Jaunumi

15. decembris, 2014

Vidi degradējošu būvju komisija rosina mainīt zonējumu Zolitūdes traģēdijas vietas zemesgabalam un nojaukt daudzstāvu būvi

Šodien, 14. novembrī, Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē komisija vienbalsīgi nolēma, ka līdz šī mēneša beigām Priedaines ielas 20 īpašniekiem ir jāiesniedz daudzstāvu būves tehniskais atzinums. Komisija arī aicināja nekustamā īpašuma īpašniekus ētisku un morālu apsvērumu dēļ nojaukt zemesgabalā esošo daudzstāvu būvi un rosināja mainīt zemesgabala zonējumu.  

 

„Ja būves tehniskajā apsekošanā būs konstatēti tādi apstākļi, kas rada šaubas par būves ekspluatāciju ilgtermiņā, tad komisija uzdos Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot domes lēmumprojektu par būves piespiedu nojaukšanu. Neatkarīgi no tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem  komisija aicina īpašniekus, izvērtējot morālos un ētiskos apsvērumus, nojaukt būvi, tādejādi, izrādot cieņu visiem, kurus skārusi Zolitūdes traģēdija,” sanāksmē norāda Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. 

 

Komisija arī nolēma ierosināt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam veikt grozījumus pašvaldības 2005. gada 20.decembra  saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, paredzot minēto teritoriju kā „Apstādījumu un dabas teritoriju”. 

 

Komisija nolēma arī izslēgt bijušā tirdzniecības centra ēkas virszemes daļas atlikušās konstrukcijas no vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvju saraksta, jo pieguļošā teritorija ir norobežota ar pagaidu saliekamo žogu un tai tiek nodrošinātā teritorijas apsardze. Ir veikta ēkas virszemes daļas atlikušo bīstamo konstrukciju demontāža un būvgružu izvešana ir pabeigta un teritorija ir sakopta. 

 
Par Vidi degradējošu būvju komisiju: 

Vidi degradējošu būvju komisija ar Rīgas domes lēmumu izveidota š.g. 11.februārī, lai nodrošinātu vidi degradējošu, sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu, kā arī veicinātu ieinteresēto institūciju efektīvu sadarbību. Jaunizveidotās komisijas galvenais uzdevums ir klasificēt vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves. Komisijas kompetencē ir arī paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piešķiršana īpašumiem, kuriem ir piešķirta grausta klasifikācija. Komisijā darbojas Rīgas pašvaldības atbildīgās institūcijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Komisijas sēdes notiek pēc aktuālo jautājumu risināšanas nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja