Jaunumi

23. marts, 2015

Sakārtos vai nojauks četrus Rīgas graustus

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja šodien atbalstīja viena grausta nojaukšanu un trīs graustu piespiedu sakārtošanu, paredzot to atjaunošanu vai nojaukšanu.  

 

Tiks nojaukts A kategorijas grausts Maskavas ielā 322. Īpašums sastāv no būves, kura saistīta ar četrām zemes vienībām, kas pieder dažādiem īpašniekiem, tostarp viena daļa – Rīgas pašvaldībai. Īpašuma departamenta darbinieki, pērn 17.jūlijā vizuāli apsekojot būvi, konstatējuši, ka virszemē ir redzamas atsevišķas būves betona daļas, kas nav noslēgtas, un būve apdraud cilvēku drošību, kā arī degradē pilsētvidi. Jau pērn oktobrī departaments sagatavoja lēmumu par piespiedu sakārtošanu, paredzot, ka ēka tiks nojaukta 2015.gadā. 

 

 

Būves nojaukšanas darbi tiks finansēti no Rīgas domes rezerves fonda līdzekļiem atbilstoši departamenta iesniegtajiem finansējuma pieprasījumiem, nepārsniedzot 20 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Tāpat plānots demontēt A kategorijas graustu Mežkalna ielā 1. Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvji šā gada 19.janvārī veica ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka tās vizuālais stāvoklis kopš iepriekš veiktās vizuālās apsekošanas nav uzlabojies – ēkas fasādi veidojošais apmetums drūp, logi ir daļēji noslēgti, ēkas uzjumtenis ir brukšanas stadijā, tās pamatu daļās redzamas plaisas un lietus ūdens novada sistēma atdalās no jumta, kā arī teritorija ap ēku ir brīvi pieejama. Secināms, ka ēkas klasificēšana par vidi degradējošu būvi nav motivējusi īpašnieku vai tiesisko valdītāju veikt nepieciešamās darbības ēkas radītā cilvēku drošības un sabiedriskās kārtības apdraudējuma, kā arī pilsētvides degradācijas novēršanai. 

 

Objekta īpašnieks ir privātpersona, bet tiesiskā valdītāja – SIA "Fleet Control". Ar sagatavoto domes lēmumprojektu trīs mēnešu laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās īpašniekam vai valdītājai tiks uzdots izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju ēkas nojaukšanai un saskaņot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi, kā arī sākt ēkas nojaukšanas darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ēka jānojauc piecu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 

Tāpat plānots nojaukt vai atjaunot B kategorijas graustu Krišjāņa Barona ielā 27, kas pieder SIA "Baltic real estate holding". Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvji pērn martā veica ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka tai ir bojāti ēkas fasādi veidojošie elementi, bojāts fasādes krāsojums, vietām ir atdalījies apmetums, logu un durvju ailes nav pilnībā aizdarītas, kā arī ēka ir būtiski cietusi ugunsgrēka rezultātā. Apsekošanas laikā secināts, ka ēka nav apdzīvota un netiek izmantota saimnieciskajai darbībai. Ēka ir brīvi pieejama un atrodas Krišjāņa Barona un Bruņinieku ielas krustojumā, un gar to notiek intensīva gājēju un transporta kustība, bet pretim ēkai atrodas Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola. 

 

 

Šā gada 5.janvārī departamenta darbinieki atkārtoti apsekoja ēku un secināja, ka situācija nav uzlabojusies un darbi ēkas sakārtošanai nav veikti. Sagatavotais Rīgas domes lēmumprojekts paredz, ka īpašniecei trīs nedēļu laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās uz ietves, ēkas fasādes robežās, jāuzstāda gājēju aizsargtunelis, mēneša laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās jāinformē departaments par nolemto ēkas nojaukšanu vai atjaunošanu un sešu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās jāizstrādā un jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ēkas nojaukšanai vai atjaunošanai. Ēkas nojaukšanas gadījumā darbi pabeidzami ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās, bet atjaunošanas gadījumā darbi pabeidzami divpadsmit mēnešu laikā.

Rīgas domes lēmumprojekts par piespiedu sakārtošanu sagatavots arī A kategorijas graustam Kalnciema ielā 203 A. Ēkai ir iebrucis jumta pārsegums, nav noslēgtas durvju ailes, kā arī bojātas ēkas konstrukcijas – sienas, starpstāva pārsegumi. Pērn vasarā ēkai tika piešķirta A kategorija, kā arī paaugstināta nekustamā nodokļa likme, taču tas nav motivējis īpašnieku, kas ir privātpersona no Libānas, objektu sakārtot. 

 

 

Domes lēmumsprojekts paredz, ka īpašniekam divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās jāveic pilnīga ēkas norobežošana tai piegulošās teritorijas robežās, lai nodrošinātu ēkas nepieejamību nepiederošām personām. Sabiedriskās drošības apdraudējuma novēršanai īpašniekam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās jāuzsāk neatliekamo būvdarbu – ēkas bīstamo virszemes būvkonstrukciju un būvelementu nojaukšanas – veikšana pirms būvatļaujas saņemšanas atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā, ko sagatavojis sertificēts būvinženieris, norādītajam. 

Ja noteiktajā termiņā nav sākti minēto ēku nojaukšanas vai atjaunošanas darbi vai arī tie paredzētajā termiņā nav izpildīti, domes Īpašuma departamentam būs jānodrošina lēmuma piespiedu izpilde, veicot ēkas nojaukšanas darbus apjomā, kas nodrošina trešo personu veselības un dzīvības un vides degradācijas novēršanu. Piespiedu darbus finansēs Rīgas dome, iztērētos līdzekļus piedzenot no ēkas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.

Minētos jautājumus vēl skatīs Rīgas dome. 

Ziņu aģentūra „LETA”.