Jaunumi

22. maijs, 2015

Nojaukts A kategorijas grausts Rīgas centrā, Čaka ielā

Ir nojaukts vidi degradējošs un cilvēku drošību apdraudošs grausts Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 127, pastāstīja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Gailīte. Līdz ar to Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija šonedēļ izslēdza Čaka ielas 127 ēku no graustu saraksta.  

 

Minētā būve pērn aprīļa beigās klasificēta kā A kategorijas grausts, kā arī tika sagatavots Rīgas domes lēmumprojekts par īpašuma piespiedu sakārtošanu. Īpašums pieder 10 fiziskām personām.

 

 

Ar Rīgas domes 2014.gada 26.augusta lēmumu būves kopīpašniekiem tika uzdots divu nedēļu laikā uz ietves (ēkas fasādes robežās) uzstādīt gājēju aizsargtuneli, trīs mēnešu laikā izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju ēkas demontāžai, saskaņojot to ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Rīgas pilsētas būvvaldi, kā arī sākt ēkas demontāžas darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, darbus pabeidzot ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā.

 

Pērn oktobra sākumā būves kopīpašnieki informēja departamentu, ka ir izstrādājuši ēkas demontāžas projektu, kas ir saskaņots ar attiecīgajām institūcijām. Tāpat saņemta arī kredītiestāžu piekrišana būves demontāžai, taču atsevišķiem kopīpašniekiem piekrišana netika dota. SIA "Rīgas ūdens" (RŪ) pieprasījusi sagatavot tehniskos noteikumus pirms mājas nojaukšanas, kaut arī nojaucamās būves ūdensvada un kanalizācijas tīkli gruntsgabala robežās nav RŪ pārziņā un jau 10 gadus ir atslēgti. Kopīpašnieki departamentu informēja, ka šī iemesla dēļ būvprojekta izsniegšana var tikt atlikta uz oktobra beigām. Vienlaikus pārstāvis informēja, ka ir noslēgta vienošanās ar iespējamo darbu veicēju SIA "Tehrent", lai pēc būvatļaujas saņemšanas varētu nekavējoties sākt ēkas demontāžu.

 

Kopīpašnieki informēja, ka ir iesnieguši demontāžas projektu saskaņošanai RŪ, paredzot, ka tas tiks saskaņots pērnā decembra pirmajā nedēļā, kad tas tiks nekavējoties iesniegts akceptam būvvaldē. Departaments atkārtoti apsekoja būvi, secinot, ka atsevišķi bīstami elementi ir noņemti. Pārstāvis izteica lūgumu atlikt gājēju aizsargtuneļa uzstādīšanu līdz ar pašas būves demontāžu, kas tiktu pabeigta līdz šā gada 31.janvārim.

 

Šā gada sākumā īpašnieki departamentu informēja, ka būvei ir demontēts otrais stāvs. Par šīs būves daļas nekavējošu nojaukšanu 8.janvārī tika saņemts būvinženiera slēdziens un informēta Rīgas pilsētas būvvalde. Papildus īpašnieki norādīja, ka demontāžas darbi notiks likumā paredzētajā kārtībā – pēc projekta akceptēšanas un būvatļaujas saņemšanas. Projekta paredzamais akcepta termiņš bija 23.janvāris.

 

30.janvārī departamenta darbinieki veica atkārtotu būves apsekošanu un konstatēja, ka tā ir nojaukta.

 

 

 

 

Ziņu aģentūra „Leta”.