Jaunumi

14. septembris, 2016

Dome uzdod īpašniekiem 6 mēnešu laikā sakārtot graustu Torņakalna ielā 2

Šodien, 2016. gada 22.augustā, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumu par grausta Torņakalna ielā 2 piespiedu sakārtošanu.  

 

Grausts ir pēdējā ēka, kas Torņakalna ielā 2 palikusi no agrākās tekstilizstrādājumu manufaktūras “Tekstiliāna”, kuras demontāža tika sākta pēc Padomju Savienības sabrukuma.

Minētās ēkas saskaņā ar ierakstiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā saistītas ar zemesgabalu Vienības gatvē 21, kura tiesiskais valdītājs kopš 2012. gada oktobra ir reģistrēta SIA “Realm”. Uzņēmums tā paša gada septembrī informēja Rīgas domes Īpašuma departamentu, ka pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz “Realm” vārda ēka tiks nojaukta, taču nojaukšanas darbi tā arī netika sākti.

 

2015. gadā būve tika klasificēta kā A kategorijas grausts, tādējādi atzīstot to par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, un tai tika piemērota paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes 3 % apmērā.

 

Pēc grausta atkārtotas apsekošanas, RD Īpašuma departamenta būvinženieri konstatēja, ka ir pieļauta būves jumta un sienu daļēja neesamība, nav nodrošināta logu un durvju ailu noslēgšana, nav likvidēti konstrukcijās un uz arhitektoniskajiem elementiem augošie krūmi un koki, nav nodrošināta Būves fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīga atjaunošana un krāsošana atbilstoši to arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai. Būve rada negatīvu ietekmi uz Rīgas pilsētas ainavu un ir uzskatāma par vidi degradējošu.

Lai sakārtotu pilsētvidi un novērst vide degradāciju, ieteikts Būvi nojaukt, t.sk., pagraba konstrukcijas un aizbērt būvbedri ar tīru grunti, nolīdzināt teritoriju un to labiekārtot.

 

Ņemot vērā to, ka Būve atrodas vairāku dzīvojamo ēku un publisku būvju, kas atrodas intensīvas transporta un gājēju satiksmes teritorijā, tuvumā, kā arī to, ka būve nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, Īpašuma departaments uzdod  ēkas Torņakalna ielā 2 īpašniekam četru mēnešu laikā no Rīgas domes 

 

lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju grausta sakārtošanai tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību, saskaņot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi, un uzsākt būves sakārtošanas darbu izpildi.  

 

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta nojaukšanas darbi un teritorijas sakārtošana jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Līdz tam, ar Rīgas pilsētas būvvaldi jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija. Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

 

Lēmums par grausta nojaukšanu stāsies spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē.

 

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ilze Krūkle, tālr. +37129414078, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv