Jaunumi

02. marts, 2021

Rīgas dome uzdos īpašniekiem sakārtot graustus Matīsa ielā 54 un Pētersalas ielā 6

Otrdien, 2. martā, Rīgas domes Pilsēta īpašuma komiteja nolēma uzdot vidi degradējošas būves Matīsa ielā 54 un Pētersalas ielā 6 to īpašniekiem sakārtot piespiedu kārtā.

 

Nekustamais īpašums Matīsa ielā 54, kurā atrodas dzīvojamā ēka, garāžas un šķūņi, pieder vairākiem kopīpašniekiem. 2016.gada aprīlī Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija būves klasificēja kā A kategorijas graustus un to īpašniekiem piemēroja paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

 

Vizuālās apsekošanas laikā ir konstatēts, ka dzīvojamai ēkai nav jumta konstrukcijas, nav atjaunoti vai ir nojaukti dūmeņi un brandmūra daļa, kas var zaudēt savu konstruktīvo veidolu. Arī ēkas fasādi, kas vērsta pret Matīsa ielu, aizsedz tīkls, kas ir bojāts. Ēkas sienās ir izdrupumi un saistvielu izskalojumi. Koka sienās ir trupe un logiem nav stiklojuma. Ēkas konstrukcijās aug krūmi un koki. Papildus tika konstatēts, ka ēka ir cietusi ugunsgrēkā, kura radītās sekas joprojām ir vizuāli novērojamas. Ēkas teritorijā atrodas sadzīves atkritumi un dažādi būvelementi.

 

Ēkas fasāde tieši robežojas ar Matīsa ielas gājēju ietvi, savukārt pārējās fasādes, kas vērstas pret iekšpagalmu un kaimiņu nekustamo īpašumu, ir brīvi pieejamas blakus esošo būvju iedzīvotājiem. Laikapstākļu ietekmē ir iespējama nenostiprināto ēkas būvelementu fragmentu nokrišana publiskajā ārtelpā, tādējādi radot apdraudējumu garāmgājējiem.

 

Pilsētas īpašuma komitejas atbalstītais domes lēmumprojekts paredz, ka būvju kopīpašniekiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, ir būves jāierobežo, lai nodrošinātu garāmgājēju drošu pārvietošanos un būvju nepieejamību citām personām. Kopīpašniekiem atbilstoši Nacionālā kultūras pārvaldes nosacījumiem, sešu mēnešu laikā ir jāizstrādā būvprojekts un septiņu mēnešu laikā ir jāsāk būvdarbi. Ja lēmumā noteiktie piespiedu izpildes darbi un termiņi netiek ievēroti, tad Rīgas domes Īpašuma departaments to īstenos par saviem līdzekļiem, iztērētos līdzekļus pēc tam piedzenot no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.

 
Ēkā Pētersalas ielā 6, kura pieder vienai fiziskai personai, janvārī notika ugunsgrēks, kā rezultātā jumts ir pilnībā nodedzis, savukārt ēkas otrs stāvs ir daļēji izdedzis. Arī ēkas nesošās konstrukcijas ir sabrukušas, kā arī ēkas starpstāvu pārsegumu ir izdeguši un sabrukuši. Ēkas fasāde, kas vērsta uz Pētersalas ielu, tieši robežojas ar gājēju ietvi. Ēka ir arī brīvi pieejama nepiederošām personām. Laikapstākļu ietekmē ir iespējama nenostiprināto ēkas elementu nokrišana publiskajā ārtelpā, tādējādi radot apdraudējumu garāmgājējiem.
 

Ēkas īpašnieks informējis, ka nevar šobrīd atļauties segt visus izdevumus par tās sakārtošanu. Tomēr īpašnieks norādījis, ka ir gatavs ikmēnesi apmaksāt norunāto summu no kopējās izmaksu tāmes.
 

Ievērojot to, ka īpašnieks šobrīd nespēj veikt ēkas sakārtošanas darbus un to, ka jebkura kavēšanās tieši apdraud sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu, ir pieņemts lēmums par ēkas sakārtošanu, saskaņā ar ko Rīgas pašvaldībai būs tiesības izpildīt šo lēmumu piespiedu kārtā.
 

Pieņemtais lēmums paredz, ka divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas ir ēka jānorobežo. Sešu mēnešu laikā ir nepieciešams izstrādāt dokumentāciju, lai veiktu ēkas bīstamo konstrukciju demontāžu – konservāciju. Būvdarbi ir pabeidzami ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Iztērētos līdzekļus pašvaldība pēc tam piedzīs no īpašnieka, piedāvājot iztērētos līdzekļus atmaksāt, summu sadalot atsevišķos ikmēneša maksājumos.

 
Gala lēmums par abu vidi degradējošu ēku piespiedu sakārtošanu vēl ir jāpieņem Rīgas domes sēdē.
 

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv; Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.
 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa