Rīgas domes Īpašuma departaments

Par datu apstrādi

Par datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Īpašuma departaments), adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050; tālruņa numurs: 67026138; e-pasta adrese: di@riga.lv.

 

Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

 

Kontaktformā norādītie un mums nosūtītie personas dati (segvārds, epasta adrese, tālruņa numurs, IP adrese) tiek apstrādāti, nodrošinot atklātu valsts pārvaldi, kā arī nodrošinot pārziņa funkciju un uzdevumu realizēšanu saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, Iesniegumu likumu, Administratīvā procesa likumu un Rīgas domes 28.05.2015.saistošiem noteikumiem Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”.

 

Personas datu saņēmējs ir Rīgas domes Īpašuma departaments.

 

Personas dati tiek glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā mērķa sasniegšanai.

 

Personai kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;  iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;  likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.